Kısa Süreli Eğitimler

1 -  Finansal Yönetimin Rolü
 • Finansal yönetim nedir?
 • Finansal yönetimin genel ilkeleri.
 • İşletmenin hedefleri.
2 -  Finansal Tablo Analizleri
 • Finansal tablolar.
 • Oran analizleri.
          *Likidite oranları,
          *Finansal kaldıraç oranları,
          *Borç ve faiz ödeme gücü oranları,
          *Faaliyet oranları,
          *Karlılık oranları.
 • Yatay ve dikey analizler.
3 -   İşletme Sermayesi Yönetimi
4 -   Fon Akım Analizleri, Nakit Akım Analizleri .
5 -   Finansal Planlama.
6 -   Bütçeleme, bütçenin bir yönetim aracı olarak kullanılması.
1.GELENEKSEL MALİYET SİSTEMLERİ
 1.1.Direkt-Endirekt Maliyetleme
 1.2.Sipariş Maliyet Sistemi
 1.3.Safha Maliyet Sistemi
 1.4.Genel Üretim Giderleri Dağıtımı
2.FAALİYET TABANLI MALİYET SİSTEMİ
 2.1.FTH Sisteminin Tanımı,Yapısı
 2.2.FTH Sisteminin Tasarlanması
 2.3.FTH Sisteminin Kurulması ve Uygulanması
 2.4.Faaliyet Tabanlı Yönetim
   2.4.1.Operasyonel FTH
   2.4.2.Stratejik FTH
   2.4.3.Faaliyet Tabanlı Bütçeleme
 2.5.Zaman Sürücülü(etkenli) FTH
(Kar Planlaması ve Kontrol Süreci)
1.TEMEL PLAN

 1.1.İşletmenin Genel Amaçları
 1.2.İşletmenin Özel Amaçları
 1.3.İşletmenin Stratejileri
 1.4.Üst Yönetimin Planlama Talimatları
2.FİNANSAL PLAN
 2.1.Stratejik Uzun Dönem Kar Planı
   -Satış,maliyet,kar tahminleri
   -Ana projeler ve sermaye ilaveleri
   -Nakit akışı ve finansman ihtiyacı
   -Personel ihtiyaçları
2.2.Kısa Dönem (yıllık) Kar Planı
   -Faaliyet Planı
   -Finansal Durum Planı
   -Nakit Bütçesi
3.Değişken Giderler Bütçesi
4.Ek Verilerin Tespiti
   -Oran Analizleri
   -Maliyet-Hacim-Kar Analizleri
5.Performans Raporları
6.İzleme,Önlem Alma ve Yeniden Planlama Raporları
1.Tam Maliyetleme ve Fiyatlandırma
 1.1.Yöntemin Uygulanması
 1.2.Yöntemin Fayda ve Zararları
2.Değişken Maliyetleme ve Fiyatlandırma
3.Maliyet-Hacim-Kar Analizleri
 3.1.Katkı Payı
 3.2.Başıboş Noktası
 3.3.Güvenlik Payı
 3.4.Faaliyet Kaldırıcı
 3.5.Yönetsel Kararlar ve Fiyatlandırma
4.Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve Fiyatlandırma
5.Hedef Kar/Varlıklar ve Fiyatlandırma
6.Hedef Fiyat-Hedef Maliyetleme
Amacı:İletişim süreçlerinde beden dilini daha etkili bir biçimde kullanabilmek ve yorumlayabilmek,söylenenlerin ve yapılanların etkisini pekiştirir.Tarafların birbirini anlayarak daha iyi iş birliği kurmalarını sağlar.Kişisel ve kurumsal imajlarını pekiştirir.Kamuoyu önünde bulunan siyaset,medya,eğitim ve iş dünyasına mensup kişiler,beden dilinin inceliklerini zenginliklerini kavramalıdırlar.Çünkü insanlar beden dilinin ilettiği mesajları kolayca gizleyemezler.Programın temel amacı,yeterli düzeyde bilgi ve bilinç düzeyi sağlayarak,katılımcıların olumlu bir davranış ve imaj değişikliği sergilemelerine yardımcı olmaktır.

İçerik:
• İletişimde mesaj ve imaj kavramlarının önemi
• Olumlu mesaj ve imajın amacı
• Mesajları nasıl oluşturuyorsunuz?
• İmaj yaratmada birinci sınıf tercihler
• Kişisel imaj oluşturmanın temelleri
• Kendini tanıma ve güven duygusu
• Sözlü-sözsüz iletişim
• Hipnotik sözlerle etkileme
• Hipnotik dinleme
• Hitabet ve sunuş
• Topluluk önünde konuşma
• İkna ve müzakere gücü
• İletişimde beden dili
• Beden dilinin önemi
• Baş ve göz hareketleri
• El-kol hareketleri
• Bacaklar
• Gövde duruşları
• Yürüyüş pozisyonları
• Oturuş ve yöneliş
• Kişisel bölge ve sahiplenme hareketleri
• Statü sembolleri
• Aksesuar ve objeler
Programa Kimler Katılabilir?

Kamu ve özel sektörde insanlarla yoğun iletişim kuran değişik kademelerdeki tüm beyaz yakalılar

Programın Süresi:  6 Saat
Programa Devam ve Katılım Belgesi: Programa %70 oranında devam zorunluluğu vardır.Programı tamamlayanlara katılım belgesi verilecektir.
* Satış Kavramı
* Satışta Etkenlik
 - Müşteriye yapılan katkı
 - İşletmeye sağlanan fayda
 - Teknik bilgi ve beceri
 - Kişisel etkenlik
* İyi satış için
 - Şirket bilgisi
 - Ürün ve hizmet bilgisi
 - Pazar ve rakip bilgisi
 - Motivasyon
 - İletişim
 - Ekip çalışması
 - Hedef
 - Program
 - Raporlama
 - Kontrol ve değerlendirme
 - Öğrenme
 - Tecrübe
 - Fırsatlar oluşturma
 - Geri bildirim
 - Başkalarını yönlendirme
* Satışta Başarı
 - Görünüm için sunum, dil
 - İletişim
    Güven oluşturma
    Empati kurma
 - İhtiyaçları belirleme ve müşteri tatmini
 - Müşterinin mevcut durumu, beklenti ve istenilen durum
 - Dinleme ve çözüm önerileri
 - Esneklik ve empati
 - Yaratıcılık
 - Müzakere
 - Odaklanma
* Hizmette Mükemmellik
 - Kapsamı
 - Müşteri memnuniyeti
 - Yöntemler
 - 4P yerine 4C
  - Mal ve hizmet (müşteriye sunulan değer)
  - Fiyat (müşteri maliyeti)
  - Dağıtım (müşterinin ürüne rahat ulaşması)
  - Tutundurma(müşteriyle iletişim)
 -  Hizmette 3F

Süre: 2 Gün
Programın Amacı:
Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) hakkında bilgi sahibi olmak ve AMOS kullanarak YEM yöntemlerini analiz etmek isteyenler için düzenlenmiş bir eğitim programıdır.Eğitimde;AMOS programının arayüzünün tanıtılması,YEM metodolojisi,YEM yöntemleri,basit ve çoklu regresyon,path analizi,model yeterliliğinin testi,çoklu grup analizi,keşifsel ve doğrulayıcı faktör analizi,genel modeller ve özel konular (nested modeller,uyum ölçütleri,kayıp veri,bootstrapping,normallik testi,amos basic) konularına yer verilecektir.

Programda Yer Alan Dersler/Konular:

1.Yapısal Eşitlik Modellerine Giriş
     a.Yapısal Eşitlik Modelleri Hakkında
     b.Kavramlar ve Tanımlar (Latent Değişken,Exogenous ve Endogenous Değişkenler)
     c.AMOS Kullanıcı Arayüzü Hakkında
     d.AMOS Toolbars
     e.AMOS’ta Model Çizimi
     f.AMOS Yardım Menüsü

2.AMOS ile Veriye Erişim
     a.Veriye Erişim Amaçlı Araçlar Hakkında Genel Bilgi
     b.Text Formatındaki Veri Dosyalarının Okunması
     c.SPSS Veri Formatındaki Verilere Erişim
     d.Excel Veri Formatındaki Verilere Erişim
     e.Diğer Veri Formatlarına Erişim
     f.Uygulama Çalışması:AMOS’un Temelleri

3.Modelleme
     a.Yapısal Eşitlik Modelleri’ndeki Model Tipleri
     b.Basit ve Çoklu Regresyon
     c.Path Analizi
     d.Model Yeterliliğinin Test Edilmesi (Modification Indices)
     e.Çoklu Grup Analizi
     f.Doğrulayıcı ve Keşifsel Faktör Analizi
     g.Genel Modeller
     h.Uygulama Çalışması:Modelleme

4.Özel Konular
     a.Nested Modeller
     b.Uyum Ölçütleri
     c.Kayıp Veri
     d.Bootstrapping
     e.Normallik Testi
     f.AMOS Basic
     g.Specification Search
     h.Uygulama Çalışmaları:Özel Konular

Programa Kimler Katılabilir?
Orta ve ileri düzeyde çoklu değişkenli istatistik teknikleri bilen ve araştırma yapan ve yapacak olan yüksek lisans ve doktora öğrencileri,araştırmacılar,akademisyenler.
Program süresi: 12 saattir.

• Giriş,
• Yönetim,yöneticilik,yönetim fonksiyonları,yönetsel beceriler,
• Yönetim açısından iletişim,
• Yöneticilik,liderlik,liderlik yaklaşımları,
-Yönetici,lider arasındaki farklılıklar
-Liderlik süreci
-Yöneticilik ve liderlikte güç kaynakları
-Liderlik yaklaşımları
 *Özellikler yaklaşımı
 *Davranışsal yaklaşımlar
 *Durumsal yaklaşımlar
 *Yeni yaklaşımlar
• Yönetici ve Ekip (takım) Çalışması
-Ekip çalışması ile grup çalışması arasındaki farklılıklar
-Ekip çalışması ve sinerji
-Plan oluşumu
-Ekiplerde üyelik rolleri
-Ekip liderinin sahip olması gereken beceriler
-İyi bir ekibin özellikleri
• Yönetici açısından motivasyon
-Motivasyon olgusu
-Motivasyonel yaklaşımlar
 *İçerik yaklaşımları
 *Süreç yaklaşımları
 *Yönetici pratikte astlerini nasıl motive eder
• Genel değerlendirme

Süre: 2 Gün
Yöntem: Düz anlatım yanında,vaka analizleri,testler ve uygulamalara yer verilecektir.

Bankoda Çalışanlara Yönelik,Hizmette Davranış,İletişim,Empati ve Ekip(takım) Çalışması
• Giriş (Davranış,tutum,kendini tanıma penceresi)
• Hizmet Kavramı ve Hizmette Müşteri
• Müşteri İlişkilerinde Dikkat Edilecek Hususlar
• Müşteri İlişkilerinde İletişim ve Empati
-İletişim süreci
-İletişimin amaç ve fonksiyonları
-Kişilerarası iletişim
-İletişimde empatik yaklaşım
-Çift yönlü iletişim
-Etkili dinleme ve dinleme türleri ve dinlemede dikkat edilecek hususlar
-Etkin iletişimi engelleyen unsurlar
-Telefonda iletişim
-Müşteri şikayetleri ele alma ve etkin şikayet yönetimi
• Hizmet Sektöründe (bankacılıkta) Ekip (takım) Çalışması
-İşletmelerde grup ve ekip (takım) çalışması arasındaki farklar
-İyi bir ekibin özellikleri
-Ekip çalışmasının bireye,kuruma sağladığı yararlar
-Ekip çalışmasında üyelik rolleri
• Genel Değerlendirme
Süre:2 Gün
Yöntem:Düz anlatım yanında vaka analizleri,testler ve uygulamalara yer verilecektir.

Amacı:

İş ve özel hayatımızı bir düzen içerisinde yürütebilmemiz,yüksek bir bilinç düzeyinde zaman algısı ve yönetimi sürecini benimseyip uygulayabilmemize bağlıdır.Zamanın geri döndürebilmesi,yerine konulması,satın alınması,yenilenmesi ve depolanması mümkün değildir.Bu gerçeğin farkında olarak;hedeflerimizi,stratejilerimizi,kişisel değerlerimizi ve misyonumuzu belirleyerek,zamanımızı yönetmemiz gerekmektedir.

İçerik:

• Etkin zaman kullanımı ve önemi
• Ömrümüzü nasıl geçiriyoruz
• Zamanı etkin kullanamayış nedenleri
a.Yöneticilerden kaynaklanan nedenler
b.Yöneticilerin dışında oluşan nedenler
c.Zaman tuzakları
• Etkin zaman kullanma yöntemleri
a.Bilgi ve karar destek sistemlerinin oluşturulması
b.Sorumluluk ve yetki dağıtılması
c.Etkin bir iletişim sistemi oluşturulması
d.İşlerin öncelik sırasına konulması
e.Açık kapı politikaları
f.Bilinç ve bellek gelişimi
g.Zaman ve stres ilişkisi
h.Pareto yasası ve zaman yönetimi

Programa Kimler Katılabilir?
Bankacılık,endüstri,lojistik,eğitim,turizm,sağlık ve akademik sektörlerde görev alan tüm kademelerdeki yönetici ve çalışanlar

Programın Süresi: 6 Saat
Amacı: 2 gün süreli  giriş/yenileme/geliştirme seviyesinde kriz yönetimi ile ilgili  açıklamaların yapılacağı bu kısa süreli eğitimde, katılımcıların karşılaşabilecekleri krizlerin nasıl yönetilebileceği, kriz planlaması, organizasyonu, yürütülmesi, kriz sürecinde liderlik ve kriz sonuçlarının değerlendirilmesi ile  ilgili becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak ilke, terim, kavram, ve yöntemler ile ilgili bilgiler sistematik bir şekilde incelenecektir.
İçerik:
 • Yönetim;Temel Kavramlar
 • Kriz;Terim ve Kavramlar
 • Kriz Yönetimi;Planlama ve Durum Belirleme Yöntemleri
 • Kriz Yönetimi;Yapılandırma
 • Kriz Yönetimi;Liderlik,İletişim ve Yürütme
 • Kriz Yönetimi;Kriz Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 • Küresel Kriz 2008 ile ilgili açıklamalar
 • Kriz yönetiminde bazı öncü göstergeler
Yöntem: Eğitim, anlatım, tartışmalar ve ikinci gün yapılacak workshop  yolu ile  yürütülecektir.

Programa Kimler Katılabilir?
- İş yaşamında yüksek yönetim pozisyonunu hedeflemiş geleceğin yönetici adayları.
- Kriz yönetim komitelerinde görev almak isteyen yönetim pozisyonlarında bulunan iş sahipleri veya yöneticileri
Programın Süresi: 2 tam gün (6 x 2 =12 saat)

Son Güncelleme Tarihi: Çar, 07/18/2018 - 15:53