Objektif Testler Eğitimi

Objektif Testler Eğitimi1. GESELL GELİŞİM FİGÜRLERİ TESTİ

Arnold Gesell tarafından oluşturulmuş, Goldber ve Shiffman tarafından teste son hali verilmiştir.

Testin Amacı: 3-7 yaş grubundaki çocuklardan, ince motor beceri, görsel algı, görsel hafıza ve el­ göz koordinasyonunun değerlendirilmesi, gelişim süreçlerinin incelenmesi ve çocuğun gelişimine dair bir gecikme olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Testin Niteliği: Çocukların psikomotor gelişim becerilerini değerlendirmek üzere yapılandırılmış olan Gesell Gelişim Figürleri Testi, her birinin üzerinde farklı bir şekil bulunan yedi karttan oluşmaktadır. Çocuğun verilen yönerge doğrultusunda, kart üzerindeki şeklin aynısını çizmesi, gördüğünü algılayıp motor performansa dönüştürebilmesi istenir.

2. ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ (AGTE)

Test, 1994 yılında Sezgin ve Erol tarafından geliştirilmiş, 2005 yılında Savaşır, Sezgin ve Erol tarafından güncellenmiştir.

Testin Amacı: 0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimlerini ve becerilerini değerlendirmek amaçlanmaktadır.

Testin Niteliği: Gelişimi 4 alt alanda incelemektedir: dil bilişsel gelişim (DB), ince motor gelişimi (İM), kaba motor gelişim (KM) ve sosyal beceri/öz bakım gelişimi (SB/ÖB). Her çocuğun, yukarda belirtilen 4 alt alana ek olarak, bu alt alanların toplamı ile genel gelişimlerinin belirlenmesine ve genel gelişimlerinin standartlar içerisindeki iz düşümünün belirlenmesine olanak veren AGTE, böylece bir çocuğun genel gelişimi ile "normal mi" yoksa "geri mi" olduğu sorularına cevap verebilmesi açısından özel bir öneme sahiptir. Aynı zamanda her bir alt alanın yaş çizgisinin hesaplanabilmesini ve kronolojik yaş ile kıyaslanabilmesini, dolayısıyla çocuğun hangi gelişim alanında nerede olduğu ve ne tip becerilerinin geliştiği, hangi becerilerinin geliştirilmesi için desteklenmesi gerektiği, nasıl bir gelişim çizelgesi hazırlanması gerektiği konularında terapiste yol göstericidir.

3. BENDER GESTALT GÖRSEL-MOTOR ALGILAMA TESTİ

Bender Gestalt Görsel-Motor Algılama Testinin şekilleri, Wertheimer tarafından Gestalt psikolojisinin algılamaya ilişkin prensiplerini göstermede kullanmak için geliştirilmiştir. Bender 1930'de bu şekilleri uyarlayarak görsel motor algılamayı ölçen bir test geliştirilmiştir. Bender Gestalt, başlangıçta beyin hasarını ve duygusal sorunu ortaya çıkarmada kullanmıştır. Testin Türk çocukları üzerindeki norm değerleri, kentte yaşayan 361 ve kırsal kesimde yaşayan 129 çocuktan elde edilmiştir. Bir başka normalizasyon çalışması ise İzmir'de yaşayan 701 çocuk üzerinde yapılmıştır.

Testin Amacı: 5 yaş 6 ay ile 11 yaş 11 ay arasındaki çocukların psikomotor algı ve koordinasyon gelişimlerini değerlendirmektir.

Testin Niteliği: Çocukların psikomotor algı ve koordinasyon gelişimlerini değerlendirmek üzere yapılandırılmış olan Bender Gestalt Görsel-Motor Algılama Testi, zorluk değeri gittikçe artan toplam 9 karttan oluşmaktadır. Burada bireyin kendisine verilen kartın aynısını kopya edebilmesi, gördüğünü algılayıp motor performansa dönüştürülebilmesi becerisi değerlendirilir.

4. BENTON GÖRSEL BELLEK TESTİ

Benton tarafından 1974 yılında geliştirilen testin Türkçe formu Anastasiadis tarafından hazırlanmıştır.

Testin Amacı: 8 yaş ve üzeri bireylerde, dikkat eksikliği ve hiperaktivite güçlüğü başta olmak üzere dikkat problemlerini tanımlamak, saptamak, derecesini belirlemek, sağlıklı bireylerde dikkat gelişimlerini ve dikkati sürdürebilme becerisini değerlendirmektir.

Testin Niteliği: Benton Görsel Bellek Testi, zorluk değeri gittikçe artan toplam 30 adet karttan oluşmaktadır. Burada bireyin, kendisine verilen kartın üzerinde bulunan şekli görsel belleğine kaydederek bir sonraki kartın üzerinde bulunan ve ilk gördüğü şekle benzeyen figürler arasından bu şekli seçebilmesi beklenir.

5. FROSTİG GELİŞİMSEL GÖRSEL ALGI TESTİ

1961 yılında Marianne Frostig tarafından görsel algılama yeteneğinin değerlendirilmesi amacıyla geliştirilmiştir. Türkçe formunun güvenilirlik çalışması Sökmen tarafından yapılmış ve kararlılık katsayılarının sonuçları .01 düzeyinde anlamlılık göstermiştir.

Testin Amacı: Çocuklarda görsel algılamayı değerlendirmek amaçlanmaktadır.

Testin Niteliği: 4 yaş ile 7 yaş 11 ay arasındaki çocuklara uygulanan ve bu yaş için hazır normları bulunan Frostig, zihinsel engelli çocuklara da çocuğun durumuna göre uygulanabilir bir niteliğe sahiptir. Test, göz-motor koordinasyon, şekil-zemin algısı, şekil sabitliği, mekanla konumun algılanması, mekan ilişkilerinin algılanması olmak üzere beş alt alana ayrılmıştır.

6. PEABODY RESİM-KELİME EŞLEŞTİRME TESTİ

Dunn tarafından hazırlanmış, Katz ve arkadaşları tarafından 1094 yılında Türkçeye uyarlanmıştır.

Testin Amacı: Çocukların alıcı dil yaşını tespit etmektir.

Testin Niteliği: Peabody Resim-Kelime Eşleştirme Testi, her sayfada 4 adet olmak üzere toplam 400 adet resimden oluşmaktadır. Çocukların alıcı dil yaşını tespit ederek klinik bir değerlendirme yapma ve böylece konuşma gecikmesi veya güçlüğünün sınırlılıklarının belirlenmesinde klinisyene yol gösterme niteliğine sahiptir.

7. CATTELL 2A ZEKA TESTİ

Raymond B. Cattell tarafından 'Culture Fair Intelligence Test' ismiyle geliştirilmiştir. 2A ve 2B olmak üzere iki formu bulunmaktadır. Test, Beğlen Birand Toğrol tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Toğrol ve arkadaşlarının 1971-1972 yılları arasında Tecrübi Psikoloji Enstitüsünde gerçekleştirdikleri çalışmada, cattell Zeka Testinin 2A ve 2B formları ile Porteus Labirentleri Zeka Testi, 1300 kişilik örneklem grubuna uygulanmıştır. Çalışma sonucu Cattell 2A formu, entelektüel işlevselliğin değerlendirilmesi açısından 2B formundan daha yeterli bulunmuştur.

Testin Amacı: 7 yaş 3 ay ile 13 yaş 9 ay arasındaki çocukların entelektüel yapı ve gelişimleri hakkında ölçme ve değerlendirme yapmaktır.

Testin Niteliği: 4 alt testten oluşan testin her bir alt testinde bireyden, verilen süre ve talimatlar çerçevesinde, soruları egzersiz kısmında testörün anlattığı muhakeme biçimleri üzerinden yorumlayarak cevaplaması istenir.

8. CATTELL 3A ZEKA TESTİ

Raymond B. Cattell tarafından 'Culture Fair Intelligence Test' ismiyle geliştirilmiştir. 14 yaş üstü bireylere, bireysel ya da grup olarak uygulanabilen, kültürden bağımsız bir zeka testi olan Cattell 3A Zeka Testi, 4 ayrı bölümden ve 50 sorudan oluşmaktadır. Beğlan Birand Toğrol tarafından Türkçeye uyarlanmıştır.

Testin Amacı: Üniversite öğrencileri ve üniversite mezunu olan bireylerin entelektüel yapı ve gelişimleri hakkında ölçme ve değerlendirme yapmaktır.

Testin Niteliği: 4 alt testten oluşan testin her bir alt testinde bireyden, verilen süre ve talimatlar çerçevesinde, soruları egzersiz kısmında testörün anlattığı muhakeme biçimleri üzerinden yorumlayarak cevaplaması istenir.

9. GOODENOUGH-HARRIS İNSAN RESMİ ÇİZME TESTİ

Testin ilk versiyonu olan 'Goodenough Bir İnsan Çiz Testi' geliştirildiği 1926 tarihinden195O'Ierin sonlarına kadar, Amerika Birleşik Devleteri'nde en çok kullanılan psikolojik testlerin arasında yer almıştır. 1963 tarihinde Harris, bu testi geliştirerek Goodenough Harris İnsan Resmi Çzime Testini ortaya çıkarmıştır. Harris, ilk testin puanlama sistemini yenilemiş ve 73 madde kullanarak, resimleri detaylı şekilde puanlamayı başarmıştır. Testin Türk çocuklarına uygulama denemesi Uçman (1972) tarafından yapılmıştır. Bu çalışma okulöncesi çocuklarını kapsamakta ve genel bir kavramsal olgunluk sayısı ortaya atmaktadır.

Testin Amacı: Çocuğun, entelektüel işlevselliğini ve kapasitesini değerlendirmek amaçlanmaktadır.

Testin Niteliği: 3-15 yaş arasındaki çocuklara çizdirilen bir insan resmi üzerinden, resmin nitelikleri ile çocuğun yaşına uygun entelektüel kapasitesini yansıtması beklenen nitelikler karşılaştırılır. Buradan elde edilen tüm bilgiler, yine çocuğun yaşına uygun ve beklenti dahilinde olan standart yapılanmada, entelektüel işlevselliğin iz düşümünde değerlendirilir.

10. PORTEUS LABİRENTLERİ ZEKA TESTİ

S. D. Porteus tarafından geliştirilmiş olan test, Beğlan Toğrol tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Toğrol ve arkadaşlarının 1971-1972 yılları arasında Tecrübi Psikoloji Enstitüsünde gerçekleştirdikleri çalışmada, Cattell Zeka Testinin 2A ve 2B formları ile Porteus Labirentleri Zeka Testi, 1300 kişilik örneklem grubuna uyarlanmıştır. Çalışma sonucu Porteus Labirentieri Zeka Testi ile Cattell Zeka Testleri arasındaki korelasyonun düşük olduğu, bunun, çalışmada kullanılan zeka bölümlerinden ve uygulayıcıların deneyimsizliğinden kaynaklandığı belirtilmiştir (Toğrol, B., 1972).

Testin Amacı: 7 yaş 3 ay ile 15 yaş arasındaki çocukların entelektüel işlevsellik düzeylerini değerlendirmektir.

Testin Niteliği: Çocukların pratik analitik düşünebilme becerisini değerlendirmek üzere yapılandırılmış olan test, zorluk değeri gittikçe artan toplam 13 adet labirentten oluşmaktadır. Bireyin,  kendisine verilen yönerge doğrultusunda çizgiyi hedefe ulaştırabilmesi, bir başka ifadeyle günlük hayatta karşılaştığı problemlerde analitik ve işlevsel düşünebilme becerisi ile zekanın planlama ve genelleme yetenekleri değerlendirilir.

Eğitim Süresi: 2 gün 

1. Gün;

 • Gesell Gelişim Figürleri
 • Goodenough Harris İnsan Resmi Çizme Testi 
 • Cattell 2A Zeka Testi
 • Cattell 3A Zeka Testi 
 • Benton Görsel Bellek Testi

2. Gün: 

 • Bender Gestalt Görsel-Motor Algılama Testi 
 • Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi
 • AGTE ( Ankara Gelişim Testi Envanteri) 
 • Peabody Resim-Kelime Geliştirme Testi 
 • Porteus Labirentleri Zeka Testi

** Eğitim sonunda katılım sağlayan öğrencilerden 2 uygulama örneği ve bir video hazırlamaları istenmektedir. Başarılı olan öğrenciler her bir test için ayrı ayrı UYGULAYICI SERTİFİKA belgesine sahip olacaklardır. Başarılı olamayan öğrencilere özel olarak süper vizyon eğitimi tekrardan verilecek olup yeniden uygulama yapmaları istenecektir.

Test Eğitim Ücreti:

 • İstanbul Kültür Üniversitesi Öğrencileri: 350 TL + KDV
 • Diğer Katılımcılar: 450 TL + KDV

** Materyal Ücreti: 100 TL + KDV’dir. İsteyen öğrenciler materyalleri satın alabilirler.

Test Eğitimi Tarihi:  22-23 Şubat 2020

Eğitimciler:

 • Uzman Klinik Psikolog / Öğretim Görevlisi İrem ALTAN
 • Uzman Klinik Psikolog Anıl ÇABUK
 • Çocuk Psikoloğu Nazlı Avcıl ÖKKE

Son Güncelleme Tarihi: Sa, 01/21/2020 - 11:54